آقایان

رنکینگ مرداد ماه ۱۳۹۴ بازیکنان گراش در استان

 نونهالان:

۴) امیررضا جمالی ۲۵ / ۴۱۰ امتیاز

۱۰) محمدحسن سبزواری  ۵ / ۱۳۹ امتیاز

۲۷) عادل نجاتی ۲۸ امتیاز

۳۱) علیرضا حسن نژاد ۲۰ امتیاز

۳۱) محمدرضا حسن نژاد  ۲۰ امتیاز

نوجوانان

۴) محمدمهدی آخوندی  ۵ / ۴۴۸ امتیاز

۶) مسعود درویشی  ۴۳۰ امتیاز

۲۱) سینا سرخی  ۱۵۱ امتیاز

۲۹) امیررضا جمالی  ۵ / ۷۴ امتیاز

۴۶) علی دارشی  ۲۰ امتیاز

۵۰) علی نام آور ۲۵ / ۰ امتیاز

 

جوانان

۳) محمد حسینا   ۶۸۲ امتیاز

۹) مهدی رام یارپور  ۳۶۱ امتیاز

۱۷) مسعود درویشی  ۵ / ۲۲۲ امتیار

۱۸) علیرضا جعفری  ۵ / ۲۲۰ امتیاز

۱۹) محمدمهدی آخوندی  ۲۰۶ امتیاز

۳۴) علی نام آور  ۷۰ امتیاز

۴۲) محمدحسن سبزواری  ۴۴ امتیاز

۵۵) علی دارشی  ۲۲ امتیاز

۵۵) مهدی واحدی  ۲۲ امتیاز

۵۵) حمیدرضا اکبری  ۲۲ امتیاز

۶۲) محمدحسین نوروزی ۲۵ / ۰ امتیاز

بزرگسالان

۴) عبدالهادی موغلی  ۷۵ / ۱۴۴۶ امتیاز

۱۰) حمیدرضا موغلی ۵ / ۱۱۶۹ امتیاز

۱۵) محمد حسینا  ۷۵ / ۹۸۳ امتیاز

۲۳) میلاد عباس زوج  ۵ / ۷۹۹ امتیاز

۲۷) مهدی رام یارپور  ۷۴۸ امتیاز

۵۲) حسین امانی ۶۲۰ امتیاز

۶۹) حمیدرضا جعفری  ۵ / ۵۲۶ امتیاز

۷۳) مرتضی موغلی ۵۱۰ امتیاز

۱۱۲) علیرضا جعفری  ۷۵ / ۱۱۲ امتیاز

۱۳۸) محمدمهدی آخوندی  ۷۵ / ۳۴ امتیاز

۱۴۷) حسین درویشی  ۲۵ / ۳۱ امتیاز

۱۵۷) حمیدرضا اکبری  ۱۵ امتیاز

۱۹۵) علیرضا افروز  ۵ / ۱۳ امتیاز

۲۰۲) علیرضا جعفرزادگان  ۲۵ / ۰ امتیاز

انصراف از پاسخ