بانوان

رنکینگ مهرماه ۱۳۹۴ بانوان گراش در استان

 نونهالان:

۸)صدف سرخی ۲۸۰ امتیاز

 

نوجوانان:

۱۰) زهرا افشار  ۴۰۱ امتیاز

۵۵) سکینه اکبری  ۱۸ امتیاز

۵۸) فاطمه صادقی  ۱۴ امتیاز

۶۰) صدف سرخی  ۱۰ امتیاز

۶۴) زهرا اسدی لاری  ۶ امتیاز

 

جوانان:

۱۲) معصومه جعفرزاده  ۸۶/۲۵ امتیاز

۱۹) فاطمه فانی  ۴۶ امتیاز

۲۰) زهرا زینل پور  ۳۳ امتیاز

۲۱) صدف سرخی  ۱۰ امتیاز

۲۲) زهرا افشار  ۸ امتیاز

۲۲)‌نفیسه پرچمی ۸ امتیاز

۲۴)سکینه اکبری  ۶ امتیاز

۲۴)‌الهام امینی ۶ امتیاز

 

بزرگسالان:

۱۶)‌فاطمه فانی  ۲۳۹ امتیاز

۶۷)‌سکینه اکبری  ۲۱ امتیاز

۶۹) زهرا افشار  ۱۹ امتیاز

 

انصراف از پاسخ