آئین نامه مسابقات لیگ آقایان باشگاه ها و دستجات آزاد شهرستان ۹۴

آئین نامه مسابقات لیگ آقایان باشگاههای شهرستان1     2آئین نامه لیگ باشگاهی

نسخه PDF :    آئین نامه مسابقات لیگ آقایان باشگاهها و دستجات آزاد شهرستان گراش در سال۹۴