معرفی مربیان

اسامی مربیان شهرستان

ردیف

نام و نام خانوادگی سال اخذ مربیگری

درجه مربیگری

ردیف

نام و نام خانوادگی سال اخذ مربیگری درجه مربیگری

۱

مرتضی موغلی ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۴

۷ – ۱۱ / ۳ / ۲۰۱۶

یک ایران و سطح یک بین المللی

۱۱

زهره رشیدی

۲۶ / ۴/ ۱۳۹۰

۳

۲

عبدالهادی موغلی ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۱

۷ – ۱۱ / ۳ / ۲۰۱۶

دو ایران و سطح یک بین المللی

۱۲

صدیقه فروزان ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۰

۳

۳

ابوالفضل دیباچی ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۱

۲

۱۳

مهرزاد رستم پور ۱۳۹۰

۳

۴

حسین درویشی ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۱

۲

۱۴

حمیدرضا جعفری ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۲

۳

۵

نرجس آشفته مردادماه۱۳۸۶

۳

۱۵

حمیدرضا موغلی ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۲

۳

۶

عباس خواستار ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۶

۳

۱۶

عاطفه منفرد ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۳

۳

۷

رقیه بیضایی ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۶

۳

۱۷

فاطمه آخوندی ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۳

۳

۸ زینب آشفته ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۶ ۳ ۱۸ معصومه حاجیان ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۳

۳

۹

شهربانو قربانی ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۶

۳

۱۹

طیبه جعفریان ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۳

۳

۱۰

علیرضا دانشور بهمن ماه ۱۳۸۶

۳

 

انصراف از پاسخ